Kundreferens

Strukturerad rapportering i praktiken – ett samarbetsprojekt mellan Sectra och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)

Sectra har under 2020 drivit ett samarbete med RCC Väst, med syfte att effektivisera datainsamling till IPÖ (individuell patientöversikt) och nationella kvalitetsregister. Som pilotprojekt valdes MR prostatarapportering. Expertkompetens och drivare bakom projektet var Fredrik Jäderling, specialistläkare inom radiologi på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm, och Magnus Törnblom, specialistläkare inom urologi på Visby lasarett. Tillsammans med Sectra utvecklades en rapporteringsmall för det strukturerade rapporteringsramverket i Sectra PACS, samt en integration till RCC, vilket under våren 2021 pilottestades framgångsrikt tillsammans med Region Gotland.

“Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män – varje år får över 10 000 män diagnosen”, berättar Magnus. Prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män, men sjukdomen kan botas om man upptäcker den i ett tidigt, lokaliserat skede. ”Det stora bekymret”, säger han, ”är att prostatacancer väldigt ofta förekommer i en beskedlig form som växer väldigt långsamt och inte kräver behandling. När man screenar efter prostatacancer så är det stor sannolikhet att man träffar på den beskedliga formen om man inte riktigt vet vart ska man leta. Det är detta vi kallar överdiagnostik och det vill man undvika. Till följd av överdiagnostik har den aggressiva formen av cancern, som vi i själva verket vill hitta, blivit underdiagnostiserad.”

Ett allmänt bekymmer i sjukvården är att journaluppgifterna är svåröverskådliga och är uppbyggda av textmassor. Det är svårt att få en bild av var patienten befinner sig, göra sammanställningar och utvärdera det som har gjorts på gruppnivå.

Magnus Törnblom, specialistläkare inom urologi på Visby lasarett

Ett stort genombrott inom prostatacancerdiagnostiken kom för 5–7 år sen, då röntgenundersökningen biparametrisk MR (magnetresonanstomografi) introducerades inom vården. Med denna förfinade MR-diagnostik kan områden där aggressiv prostatacancer misstänks identifieras och dessa kan då testas mer specifikt med riktade biopsier. Detta har revolutionerat prostatacancerdiagnostiken och tycks kunna ge förutsättningar för att lösa stora delar av problemet med såväl över- som underdiagnostisering. ”Ett stort problem är dock att MR-bilderna är komplexa och svårtolkade och att radiologerna i dag i stort sett saknar möjlighet att få återkoppling på vad vävnadsproverna senare visat. Som urologer är vi helt beroende av att kunna lita på det som skrivs ut i MR-svaret”, fortsätter Magnus.

“Som en följd av detta tog vi inom IPÖ för prostatatacancer, som är en del av det nationella prostatacancerregistret, tillsammans med RCC och Fredrik Jäderlings hjälp fram en strukturerad digital svarsmall för MR-prostata. Även patologerna har gjort en motsvarande för svar på prostatabiopsierna. Svarsmallarna är accepterade nationellt och möjliggör utöver utvärderingar också återkoppling på biopsisvaret till radiologerna.” Magnus berättar att ”ett allmänt bekymmer i sjukvården är att journaluppgifterna är svåröverskådliga och är uppbyggda av textmassor. Det är svårt att få en bild av var patienten befinner sig, göra sammanställningar och utvärdera det som har gjorts på gruppnivå”, säger han. Det finns behov av ytterligare systemstöd där bland annat fynd i medicinska bilder på ett strukturerat sätt kan dokumenteras, följas upp och rapporteras.

Kopplingen mellan förändringar radiologen beskrivit i utlåtandet och histologiska fynd från riktade biopsier från dessa är en viktig feedbackloop för att kunna bli bättre

Fredrik Jäderling, specialistläkare inom radiologi på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm

”När vi fick ett förslag att arbeta med RCC och en väldigt engagerad Fredrik Jäderling, så var vi inte sena att hjälpa till”, berättar Fredrik Lysholm på Sectra. ”Just då hade vi en teknisk plattform som vi kommit ganska långt med, men vi saknade en klinisk implementation av ett helhetsflöde där vi kunde demonstrera flödet från svarsskrivning till distribution av strukturerad information.”

Han fortsätter att förklara: ”Att fokus blev just på prostatacancerdiagnostik föll på att det var en redan genomarbetad IPÖ-diagnos, där den övergripande nyttan är stor med informationsutbyte mot urologen och patologin. Under hösten 2020 påbörjades utvecklingen av en rapporteringsmall för Sectra PACS, med stöd av den förlaga som redan arbetats fram inom IPÖ. Tidigt i mars 2021 kunde vi påbörja en pilot där Region Gotland började rapportera med hjälp av mallen och därigenom generera den strukturerade informationen som behövs för att skicka till IPÖ och det nationella prostatacancerregistret (NPCR). När personalen hade vant sig vid det – och det upplevde jag gick väldigt smidigt och snabbt – påbörjades överföringen av strukturerad information till RCC. Detta gick också bra, och efter att ha monitorerat lösningen i drift under ett antal veckors tid kunde vi strax innan sommaren avsluta en lyckad pilot.”

Urolog Magnus Törnblom tycker att projektet var väldigt lyckat och uppskattar speciellt att överföringen av radiologens svar i Sectra PACS, utöver att gå till remittenten, också går över till informationsnätverket för cancervården (INCA). ”Jag upplever att det blir en tydligare, mer korrekt och sammanfattande bedömning av prostatan i den strukturerade svarsmallen jämfört med tidigare,” säger han.

Magnus berättar vidare att nu när Region Gotland även har kommit i gång med att registrera svar från patologerna via INCA-plattformen, så får han som urolog fullständig information via IPÖ. Det skapar inte bara värde för patienten och för honom som urolog, utan möjliggör även framöver återkopplingsflöden mellan discipliner då man kan se radiologens fynd, var biopsierna blev tagna, samt hur patologen bedömt dessa biopsier.

Det är många som har varit inblandade från alla olika professioner: urologi, radiologi, patologi, systemutvecklare, läkare och sjuksköterskor. Det har varit ett fantastiskt teamarbete – något jag skulle vilja se fler exempel på inom sjukvården. Det finns enorma möjligheter om vi kan samarbeta på det här viset.

Magnus Törnblom, specialistläkare inom urologi på Visby lasarett

Radiolog Fredrik Jäderling, som var med i ett utvecklingsteam när rapporteringsmallen för MR prostata skapades, anser att “det finns väldigt många vinster man kan göra genom att få registrering av MR-data samt variabler som vi tycker är viktiga för att kunna följa upp patienten på rätt sätt.” Han tycker att ”kopplingen mellan förändringar radiologen beskrivit i utlåtandet och histologiska fynd från riktade biopsier från dessa är en viktig feedbackloop för att kunna bli bättre”. Dessutom kan alla involverade få återkoppling på de biopsier som beställs. Han anser även att fördelen med den här rapporteringsmallen är att man måste svara på alla frågorna som finns i den – man går igenom alla punkterna och det gör att man inte missar någon information, och svaren ser alltid likadana ut hos mottagaren. Likt en guide, så att man inte glömmer något.

”Jag tycker att Sectra har varit föredömliga genom att engagera nyckelpersoner i framtagandet av den här MR-svarsmallen,” säger Magnus. ”Det är många som har varit inblandade från alla olika professioner: urologi, radiologi, patologi, systemutvecklare, läkare och sjuksköterskor. Det har varit ett fantastiskt teamarbete – något jag skulle vilja se fler exempel på inom sjukvården. Det finns enorma möjligheter om vi kan samarbeta på det här viset. Jag tror på digitala svarsmallar istället för textmassor som är omöjliga att utvärdera”, avslutar han.